تحریم و مسئله ایران؛ در باب ضرورت اصلاحات جدی در ایران، برای همه ایرانیان

تا وقتی ایران برای همه ایرانیان نباشد نمی توان امیدوار بود که مقاومت ملی در مقابل تحریم ها شکل گیرد و همین مسئله لزوم اصلاحات واقعی در ایران را بیشتر کرده است

ادامه مطلب