هم‌زمان با فرازونشیب فساد در ایران، نامزدهای انتخابات چه مسوولیتی داشته‌اند؟

در انتخابات اخیر، مبارزه با فساد، یکی از شعارهای پررنگ نامزدها است. فساد، مطابق تعریف «سازمان شفافیت بین‌المللی»، «استفاده از مقام دولتی برای کسب منفعت شخصی» است.

ادامه مطلب