مام بی‌سر وطن

قطب‌الدین صادقی در «مروارید» به سراغ کتاب مستطاب و ارزشمند تاریخی جهانگشای جوینی رفته است تا برگه‌ای خونین از تاریخ زخم‌دیدۀ ایران را در برابر دیدگان مخاطب معاصر بر صحنه مجسم کند.
داستان نمایش، روایتگر ماجرای یکی از خوانین مغول است که با سرباز خود به دنبال کیسۀ مرواریدی می‌گردد که توسط دختری مروارید نام از قلعۀ یکی از شهرها پیش از تسخیر بیرون آورده شده. نمایشنامه مضامینی نظیر سقوط انسانیت و اخلاق در زمان جنگ، شهوت و دنیا پرستی، عبرت از تاریخ، شقاوت بشری و … را در خود می‌پروراند و در بستری از خشونت و ریاکاری به مخاطب ارائه می‌دهد.
مروارید/ کارگردان: قطب‌الدین صادقی/ بازیگران: شکوه احمدنیا، فرناز ساسانیان، روزبه کریمی

ادامه مطلب