در آسیاب‌های تاریک شیطانی

ابتدایی‌ترین فرض اقتصاددان‌های مدافع بازار، از کلاسیک‌ها تا مکتب شیکاگویی‌ها، مسئله‌ی «خودانگیختگی بازار» است؛ یعنی بازار خواستی دارد که هم خودش را متعادل می‌کند، هم به مرور به جامعه فرمِ «آزادانه»ای می‌دهد. قریب به دو قرن است که این ادعا در شکل‌های مختلف توسط اقتصاددان‌ها مطرح می‌شود. فرضی که وِرد زبانِ برخی اقتصاددان‌های وطنیِ ‌ما، و مورد قبولِ همه‌ی دولت‌های پس از انقلاب ۵۷ نیز بوده است. اول اینکه گریدر می‌گوید واضح است که این فرض هم «غلط» است، و هم به شدت انتزاعی و غیرقابل اتکا؛ تاریخ به سادگی آن را نقض می‌کند.

ادامه مطلب