کافه زنان

بیشتر بکاوید

اخبار تست امروز

بعیض و خشونت علیه زنان در سراسر جهان مصیبتی پابرجاست. تبعیض در کشورهای بسیاری در قانون جای دارد: قوانین کیفری، قوانین ازدواج، ارث و مالکیت. حتا در کشورهایی که زنان برابری قانونی را به دست آورده‌اند، تبعیض در عمل ادامه دارد. نسبت حضور زنان در پُست‌های تصمیم‏گیری بسیار کم است. خشونت علیه زنان اغلب به‌...

کافه زنان زهرا