خبرخوان

سایمون کریچلی: اگر از گذشته فرار کنید، در آینده نابود می‌شوید

به نظر ارسطو، داستان «ادیپ‌شاه» بهترین تراژدیِ تاریخ است. در این نمایشنامه، دست سرنوشت ادیپ را محکوم کرده تا پدرش را بکشد و با مادر خود ازدواج کند. ادیپ این تقدیر شوم را از پیرمردی غیب‌گو می‌شنود و ازآن‌پس شبانه‌روز به فکر فرار از این لکۀ ننگ می‌افتد. اما دست‌آخر اتفاقی می‌افتد که نباید. در نگاه اول...

ترجمان زهرا
بیشتر بکاوید

تست سوم

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، برخی در تایید سینمای کمدی گیشه، مدعی شده اند که زندگی هر روزه در جامعه ایران تجربه واقعی هرگونه درام و ژانر جدی است. در نتیجه نیازی نداریم تا سینمای ما نیز به این فضای غم زده بیفزاید؛ در کنار این تحلیل اما برخی از منتقدان و صاحبنظران، سینمای امروز گ...

ترجمان مصطفی زینی وند